Afgræsning af engarealer med økologisk kvæg

Der er indgået en samarbejdsaftale med Enghavegård I/S, der driver et stort økologisk landbrug med malkekvægsbesætning. Dette betyder at slet-græs også indgår i vores sædskifte, samt at de mange lave enge, overdrev og naturarealer bliver plejet og afgræsset af deres unge kreaturer.

Vildtet benytter arealerne flittigt

Engarealerne afgræsses fra maj til oktober. Om vinteren er der derfor ingen husdyr på arealerne. Specielt i det tidlige forår hvor fødemængden i naturen generelt er knap ses hjortevildtet ofte spise på disse engarealer. Afgræsningen giver en stor biodiversitet, og der skabes derfor mange forskelligartede micro-biotoper på de afgræssede engarealer. Det giver gode levesteder for sommerfugle, biller og de fugle som lever på disse habitater.