Kronvildtet

Kronvildtet på Løvenholm har været der siden artens indvandring efter sidste istid, og området hører til de få i Danmark, hvor krondyr ikke har været udryddet. Der kan ikke gives et præcist tal for bestanden på ejendommen, bl.a. fordi dyrene veksler med naboarealer og formentligt indgår i en bestand, der bevæger sig rundt på det meste af Djursland. Antallet af dyr på ejendommen varierer hen over året. Det maksimale antal vurderes til ca. 400 dyr, der typisk er fordelt på en række mere eller mindre faste opholdssteder, hvor tætheden kan være stor. Hjortenes imponerende brunstbrøl kan høres fra midt i september, især på kolde og stille nætter sidst i september først i oktober.

Dåvildtet

Dåvildtet på Løvenholm har en kort historie, bestanden stammer fra undslupne dyr fra hjortefarme og fra udsætninger i nyere tid. Bestanden af dåvildtet trives godt på Løvenholm, som den også gør på resten af Djursland.  Dåvildtet er mere stationært end kronvildtet og bestanden vurderes til ca. 200 dyr i efterårsbestanden. Dåvildtet ses overalt i skoven og på markerne, men der er områder som i højere grad foretrækkes. Her ses brunstaktivitet og hjortenes karakteristiske grynt høres i brunstperioden fra midt i oktober.

Råvildtet

Råvildtet har som kronvildtet været her siden de indvandrede efter sidste istid, råvildtet kan ses overalt i skoven, men ses med sikkerhed på arealerne omkring Løvenholm Slot om foråret, hvor de blandt andet står på engene syd for Slottet. I det område trives råvildtet bedst. Dels fordi der her er en mere frodig natur som tiltaler råvildtet, men også fordi kronvildtet og dåvildtet i mindre grad foretrækker disse arealer.

Den øvrige fauna på Løvenholm

Selvom Løvenholms skov i høj grad drives med intensiv skovdrift, så indeholder skovarealet meget store naturarealer, som ligger hen med højmoser og gamle løvtræer. Disse arealer er levested for en lang række dyr og fugle. Det vil være for lang en række at opremse alle, så derfor nævnes her kun de mere markante arter. Ud over hjortevildtarter, kan der nævnes odder, skovmår, husmår ræve, grævling og mårhund. Mårhund har vi desværre en del af. Af markante fugle har vi flere par ynglende glenter, duehøge, ravne og i forbindelse med højmoserne indtil flere par traner. Disse arter af fugle og dyr indikerer at naturen er rig på variation og vil derfor indeholde rigtig mange både almindelige og mere sjældne arter af den danske flora og fauna.