Slutrapport – GPS-mærkning af krondyr i Løvenholmområdet

For at opnå viden om kronvildtets brug af og færdsel på og omkring Løvenholm Gods ansøgte ejendommen i 2018 Miljøstyrelsen om økonomisk støtte til GPS-mærkning af et antal dyr. Tilsagn om støtte blev givet i december 2018 (MST-568-00032).

Ved brug af faldnet blev i 2019 og 2020 fanget og mærket 5 hinder (GPS) og 2 kalve (øremærke). Af disse er en hind og en kalv blevet nedlagt. GPS-positioner for de mærkede hinder samt aktivitetsdata fra det generhvervede halsbånd fra den nedlagte hind har givet værdifulde oplysninger om dyrenes ophold og brug af Løvenholm-området samt om deres respons på jagt.

Det konkluderes, at faldnet er en funktionel og kosteffektiv metode til fangst af ikke-gevirbærende krondyr til mærkning. Krondyrbestanden i den sydlige del af Løvenholm, Rosenborg, Fjeld og Bøjstrup er forholdsvis stedfast og som sådan en egnet enhed til integreret forvaltning i dette område.

Fodring har stor indflydelse på dyrenes valg af opholdssted. Jagt har stor betydning for dyrenes opholdssted og aktivitetsniveau, hvor det ses, at dyr i perioden efter jagt søger dækning i skovområder og er mindre aktive, herunder i fødesøgning, end forud for jagten.

Der er stor lokal interesse for projektet og dets resultater, der har været præsenteret på lokale møder for lodsejere. De 4 dyr, der pt har halsbånd, følges fortsat via GPS-mærkning og fangstforsøgene videreføres indtil foråret 2022.

I rapporten (som kan downloades i sin fulde længde) gennemgås kun foreløbige resultater. De samlede resultater vil indgå i Aarhus Universitets database og ad den vej være genstand for en grundigere bearbejdning og publicering.

Vi glæder os til et forsat godt og konstruktivt samarbejde med alle lodsejere i området til glæde for både mennesker og kronvildt.

Der var stor interesse for kronvildtprojektet i området omkring Løvenholm- og fjeldskovene på dialogmødet d. 9. september 2020 på Løvenholm.

Mødets formål var som bekendt at afsøge interessen for etableringen af et fælles samarbejds- og forskningsprojekt om den fremtidige forvaltning af kronvildtet på og omkring Løvenholm skovene.

På mødet deltog 67 forskellige lodsejere, svarende til et samlet areal på ca. 7.000 ha. Fra Løvenholm Gods vil vi endnu engang takke for interessen og for det store fremmøde på mødet.

Der tegner sig en solid opbakning blandt de deltagende lodsejere til at forsøge at etablere et samarbejds- og forskningsprojekt omkring den fremtidige forvaltning af kronvildtet i området!

Som det blev skitseret på det indledende møde findes der endnu ikke finansiering til at dække eventuelle projektomkostninger, herunder Århus Universitets forsatte deltagelse. Finansiering er, uanset de gode intentioner fra lodsejerne, en forudsætning for løfte ambitionsniveauet i et samlet projekt.

Uanset om der kan rejses finansiering eller ej, har Løvenholm Gods forpligtet sig til at indbyde til et opfølgende dialogmøde. På dette møde vil dialog om projektets form og afgrænsning være på dagsordenen, ligesom det forventes at mulighederne for finansiering er blevet afsøgt og kan præsenteres.

Løvenholm Gods vil derfor allerede inviteret de interesserede lodsejere til et opfølgende møde d. 4. marts 2021 kl. 18.00 i jagtstuen på Løvenholm. En egentlig invitation med dagsorden vil tilgå i februar 2021.

Indtil mødet i marts vil Løvenholm og Århus Universitet arbejde målrettet på at tilvejebringe finansiering, med lodsejernes tilkendegivelser om deltagelse i et samarbejdsprojekt som det væsentligste argument.

Vi glæder os til et forsat godt og konstruktivt samarbejde med alle lodsejere i området til glæde for både mennesker og kronvildt.

Den samlede protokol fra dialogmødet kan downloades herunder.

GPS-mærkede krondyr

I samarbejde med Aarhus Universitet og flere naboejendomme har Løvenholm Gods i efteråret 2019 GPS-mærket 2 kronhinder, samt øremærket en kronkalv. Hinderne bærer halsbånd nr. 13 og 14. Hinderne er også øremærket med gule “kreatur-øremærker”.

Vi håber på lokal opbakning blandt områdets jægere og lodsejere til IKKE, at lade de GPS-mærkede dyr afskyde!

Projektet går ud på at fange og GPS-mærke i alt 5-10 krondyr på Løvenholm Gods. Der planlægges med mærkning af flere typer af dyr, herunder hjort, hind og kalv, men mærkningen vil i nogen grad afhænge af, hvilke dyr der fanges. Efter mærkningen følges dyrene, og afhængig af log-hyppighed opnås viden om opholdssted og aktivitet. Projektet løber så længe, der er batteri på halsbåndene, forventeligt 2-3 år.

Dyrenes opholdssted og adfærd relateres til tidspunkt og habitat (herunder naturområder, sårbare afgrøder og skovkulturer, vildtagre og foderpladser). Opholds- og adfærdsmønstret relateres ligeledes til forstyrrelsesstimuli fra fx jagt eller bevægelsesbarrierer i form af hegn og veje.

Løvenholm har iværksat tiltag til kortlægning af hjortevildtet på ejendommen. Godset deltager i udvikling af projekter, der bl.a. har til formål at samle viden ind via områdets jægere. Ydermere vil der suppleres med registrering af dyr ved hjælp af droner. GPS-mærkning af et antal dyr vil her være et meget betydeligt supplement, som vil kunne give detaljeret viden om dyrenes brug af området ikke blot på selve Løvenholm, men i hele lokalområdet. GPS-mærkning af hjortevildt er en kendt og velafprøvet metode, der giver solide data om dyrenes opholdssted, aktivitetsmønster og adfærd, og det er muligt at aflæse dyrenes præference på opholdssteder fx i relation til sårbare produktionsområder og deres respons på forstyrrelser fx fra jagt.

Det er vort håb at GPS-mærkning af et antal dyr og resultaterne herfra vil skabe en lokal interesse for forvaltning af dyrene og dermed være et godt redskab til at sikre videre dialog om udvikling af forvaltningsmål, der inddrager et større areal og flere ejendomme. Data fra projektet vil kunne sammenholdes med tilsvarende data fra andre områder og fra tidligere undersøgelser og dermed bidrage til øget viden om hjortevildt også nationalt.

Projektet er økonomisk støttet af miljøstyrelsen samt af Løvenholm Gods og flere naboejendomme.

Indfangningen af dyr vil forsætte henover efteråret og vi vil senest i foråret 2020 afholde et informationsmøde omkring projektet. Indtil da vil vi informere omkring projektet på diverse platforme og medier.