Økologisk markbrug

Den økologiske drift af markerne betyder, at der ikke bliver sprøjtet mod ukrudt og insektangreb. Desuden bliver der ikke brugt kunstgødning. Markerne bliver behandlet, stort set, som i ”gamle dage”, med pløjning, harvning, såning og tromling, samt gødet med gylle. Den tilførte gylle bliver købt af lokale landmænd, der har husdyrproduktion, både traditionel og økologisk.

Sædskifte er en vigtig del af den økologiske drift, hvor gulerødder og hestebønner giver særdeles gode for-frugter til efterfølgende kornafgrøder. Desuden er 3-års slet-græs også en vigtig del af sædskiftet, da der bliver bekæmpet meget ukrudt i denne periode.

Traditionelt har vores kornafgrøder mest været rug og havre, men vandingsmulighederne har bevirket, at vi nu også har hestebønner, hvede og byg i vores sædskifteprogram.

Halmen bliver normalt snittet ved mejetærskningen og nedmuldet, for at bruge dette til at forbedre jordkvaliteten, samt udnytte de opsparede næringsstoffer i halmen til næste afgrøde. Dog udnyttes halmen på nogle arealer til brug til halmdækning af gulerødder.

Vi opbevarer og tørrer vores korn i egne plansiloer.

At udbytterne traditionelt set er noget lavere, end i et konventionelt markbrug, bliver delvis opvejet af en lidt bedre kornpris på økologisk korn.

Vi passer på vores jord

For at optimere forholdene på markerne har vi anlagt læhegn og insektvolde. Disse tiltag sikrer et bedre mikroklima og giver insekter og markvildtet nogle bedre levevilkår. Desuden bruger vi efterafgrøder til at fastholde næringsstoffer i jorden i de perioder, hvor der ikke er kornafgrøder på markerne.